සංරක්ෂිත පුවත් - ආරක්ෂිතව තෝරාගන්න

ඇන්ඩ්රොයිඩ් විසින් ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයි වෙත ලැබෙන smartphones දැනටමත් පෙන්වා දී ඇත

2018-08-16T02:05:24+00:00
ඇන්ඩ්රොයිඩ් විසින් ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයි වෙත ලැබෙන smartphones දැනටමත් පෙන්වා දී ඇත 2018-08-16T02:05:24+00:00

සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි නෝට් 9 තිරය දිනයේ හොඳම වේ

2018-08-15T01:54:10+00:00
සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි නෝට් 9 තිරය දිනයේ හොඳම වේ 2018-08-15T01:54:10+00:00

සෝනි ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයි එකක් ඇති උපාංගයන් නිවේදනය කරයි

2018-08-10T23:24:39+00:00
සෝනි ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයි එකක් ඇති උපාංගයන් නිවේදනය කරයි 2018-08-10T23:24:39+00:00

Nokia 7 Plus දැනටමත් ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයිෆ් ලබා ගනී

2018-08-08T23:23:55+00:00
Nokia 7 Plus දැනටමත් ඇන්ඩ්රොයිඩ් පයිෆ් ලබා ගනී 2018-08-08T23:23:55+00:00

ඔබ දැනටමත් දන්නවා Samsung Galaxy Note 9 වගේ පෙනුමක්

2018-08-03T22:31:36+00:00
ඔබ දැනටමත් දන්නවා Samsung Galaxy Note 9 වගේ පෙනුමක් 2018-08-03T22:31:36+00:00

Xiaomi POCOPHONE F1 ආකර්ශනීය මිලක් විය හැකිය

2018-07-30T18:52:45+00:00
Xiaomi POCOPHONE F1 ආකර්ශනීය මිලක් විය හැකිය 2018-07-30T18:52:45+00:00

Nokia 9 1000 ට ආසන්න මුදලක් වැය වනු ඇත

2018-07-27T01:17:36+00:00
Nokia 9 1000 ට ආසන්න මුදලක් වැය වනු ඇත 2018-07-27T01:17:36+00:00