තවදුරටත් සොයා බලා XiaUMi Mi Note 10 දැන් 460 than ට වඩා අඩු මුදලකට භුක්ති විඳින්න!

තීන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනය කළ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් තිබේ නම්, එය […]